Administracja

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

Specjalności:

Nasza Uczelnia po spełnieniu licznych kryteriów oraz pozytywnej weryfikacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uzyskała status Akademii Nauk Stosowanych i od 1 października 2022 r. będzie nosiła nazwę Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach! Dowiedz się więcej o naszym patronie
Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga również rozległej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów publicznych, kierowania zespołami ludzkimi itp.

Absolwent kierunku Administracja:

Ukończenie kierunku administracja stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, jak również w innych instytucjach zapewniających funkcjonowanie administracji publicznej – ZUS, urzędy pracy, PIP, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, PIH itp. Postępująca integracja europejska stwarza również możliwości ubiegania się o pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie studiów, z realiami funkcjonowania jednostek administracyjnych oraz uzupełnić ją o umiejętności niezbędnie w pracy urzędnika. Realizowane są w instytucjach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

Rok I

filozofia – podstawy zarządzania – ochrona środowiska – postępowanie administracyjne w wybranych krajach – prawo konsumenckie i ochrona rynku – e-administracja – podstawy prawoznawstwa – nauki o administracji – historia administracji – konstytucyjny system organów państwowych – prawo administracyjne – podstawy ekonomii – Prawo cywilne i umowy w administracji – prawo pracy i prawo urzędnicze – finanse publiczne i prawo finansowe – socjologia i metody badań socjologicznych – zamówienia publiczne – statystyka z demografią

Rok II

olska w UE – ochrona własności intelektualnej – prawo administracyjne – postępowanie administracyjne – organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – publiczne prawo gospodarcze – legislacja administracyjna – postępowanie egzekucyjne w administracji – techniki negocjacji i mediacji w administracji – ustrój samorządu terytorialnego – przedmioty specjalnościowe

Rok II

psychologia – prawo międzynarodowe – globalizacja a fundusze publiczne – nowoczesne formy finansowania jst; prospekty emisyjne – sytuacja finansów publicznych w świecie; analiza empiryczna – systemy administrowania rynkiem pracy – prawo karne i prawo wykroczeń – instytucje i źródła prawa w UE – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

PLIKI DO POBRARNIA

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka